DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Odpadové hospodářství

V oblasti nakládání s odpady zajistíme technický i administrativní servis.
 

    Nabízíme Vám :

*  návrh optimálního způsobu nakládání s odpady ( zařazování, třídění, přeprava, likvidace )

*  zajištění sběru, výkupu, přepravy a zneškodnění odpadů

*  zpracování veškeré dokumentace ( přepravní listy, identifikační listy NO, označení nádob NO apod. )

*  vedení průběžné evidence odpadů, hlášení a statistiky pro potřeby původce a orgánů státní správy

*  zpracování a zaslání hlášení do ISPOP  ( Integrovaný Systém Plnění Ohlašov. Povinností )  

*  zpracování smlouvy o přepravě a zneškodnění odpadů

*  dodávku nádob na odpady včetně jejich označení

*  nakládání s infekčními odpady

*  poradenskou a technickou pomoc v oblasti nakládání s nebezpečnými  odpady

 

Součástí každodenního života podnikatele je nakládání s odpady.

Z hlediska ochrany životního prostředí je důležité porozumění a respektování pravidel, která si postupně, v souladu s trvale udržitelným rozvojem vytváří právní společnost. Každý, kdo chce podnikat v oblasti nakládání s odpady, musí k tomu mít oprávnění podle platných právních předpisů.

Strategie nakládání s odpady je komplexní záležitost, úzce související s ostatními úseky ochrany životního prostředí - ochrany vody, ovzduší a půdy.

Posláním zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů je vytvořit jasná pravidla pro všechny, při jejichž činnosti vznikají odpady. Samozřejmě se rozlišuje, jestli odpad pochází z domácnosti anebo z pracovního procesu.

Co je to odpad ?

Odpadem je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji trvale odložit. Pokud není schopen vlastník nebo producent odpadu tento odpad využít nebo odstranit sám, může se ho zbavit pouze předáním osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů, k jeho dalšímu využití nebo k jeho odstranění. Vůbec nezáleží na tom, jedná - li se o převod úplatný nebo bezúplatný.

Nakládání s odpady !

Nakládáním s odpady se rozumí jejich soustřeďování, shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. Přestože některé pojmy zní podobně, nejsou zaměnitelné.

Původce odpadu !

Původcem odpadu je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady.