DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Ochrana vod

V oblasti ochrany vod zpracujeme :
 

 plán opatření pro případ havárie ( Havarijní plán )

 provozně - manipulační řád pro :

-  objekty s mycí rampou

-  čerpací stanice PHM

-  olejové hospodářství

-  čistírny odpadních vod

-  sklady přípravků na ochranu rostlin

-  kompostárny

*  zkoušky těsnosti nádrží pro skladování závadných

    látek včetně vystavení osvědčení

 

Hospodaření s vodou.

Podzemní a povrchové vody jsou jedním ze základních surovinových zdrojů. Voda je nezbytnou složkou potravy,  
důležitou surovinou a povrchové vody ( potoky, řeky, rybníky a nádrže ) jsou významnou součástí životního prostředí.
Proto je nutné, aby vodní zdroje byly chráněny před nadměrným využíváním a před znečišťováním.