DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Ekologická újma

 

Předcházení a nápravu ekologické újmy na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin na přírodních stanovištích, na vodách nebo na půdě řeší Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a její nápravě.

Zákon ukládá provozovatelům vybraných činností povinnost v případě hrozby ekologické újmy provádět nezbytná preventivní opatření a v případě vzniklé újmy provést potřebná nápravná opatření a nést s tím spojené náklady.

K vybraným činnostem patří např. nakládání se závadnými látkami, provozování zdrojů znečišťování ovzduší, odběry vod, vypouštění odpadních vod - tedy činnosti běžné pro většinu průmyslových podniků.

K tomuto účelu musí provozovatelé uvedených činností zpracovat Hodnocení rizik podle výše uvedeného zákona. Všichni provozovatelé mají povinnost zpracovat tzv. Základní hodnocení. Při překročení stanoveného počtu bodů ( 50 bodů ) v základním hodnocení pak provozovatelé provádí Podrobné hodnocení rizika. 

Povinnost finančního zajištění a podrobného hodnocení se netýká certifikovaných provozovatelů dle ISO 14001 či registrovaných v EMAS, nehledě na počet bodů získaných v základním hodnocení.

V rámci našich nabízených služeb zajistíme následující :

* poradenství v dané problematice

* zpracování Základního hodnocení rizik ekologické újmy, včetně požadovaných příloh

* účast při kontrolách státní správy

* a další činnosti vyplývající z platné legislativy